Regulamin kart podarunkowych GRENE

Regulamin karty podarunkowej Grene

I. Definicje

 1. Wydawca – Grene Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul Skandynawskiej 1, 62-571 Stare Miasto, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000035265, NIP: 665-16-38-528, kapitał 10.057.000 PLN – w całości wniesiony.
 2. Sklepy Wydawcy – położone na terytorium Polski własne i franczyzowe stacjonarne specjalistyczne sklepy rolniczo – techniczne Wydawcy prowadzone pod marką  „Grene”, włącznie z sklepem internetowym www.sklep-grene.pl.
 3. Karta Podarunkowa Grene / Karta – wydana na okaziciela w formie bonu towarowego, uprawniająca Użytkownika do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych wyłącznie w Sklepach Wydawcy.
 4. Nabywca – osoba , która w Sklepie Wydawcy otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Grene w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych.
 5. Użytkownik – osoba (Nabywca) każdorazowo dysponująca Kartą Podarunkową Grene.
 6. Towary – asortyment rzeczy oferowanych do sprzedaż w Sklepach Wydawcy.

II. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej Grene.
 2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Grene, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach Wydawcy. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej Grene może być dokonane tylko w Sklepach Wydawcy. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę o których mowa w niniejszym ustępie, przechodzą na własność wydawcy z chwilą wydania Karty.
 3. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej Grene wynosi 100 (słownie: sto) złotych.
 4. Karta Podarunkowa Grene może być użyta wyłącznie w Sklepach Wydawcy.
 5. Karta Podarunkowa Grene nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 6. Karta Podarunkowa Grene nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu.
 7. Nabywca powinien chronić Kartę Podarunkową Grene i jej widoczne zabezpieczenia od sfałszowania przed uszkodzeniem.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Grene

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach nieuszkodzone Karty Podarunkowe Grene a nadto posiadający aktualny termin ważności oraz wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 2. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość Karty Podarunkowej Grene, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową lub inną formą płatności akceptowaną w Sklepach Wydawcy.
 3. Przy realizacji Karty Podarunkowej Grene Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów lub  usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej.
 4. Wydawca może odmówić realizacji Karty Podarunkowej Grene w przypadku:

a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Grene,
b) uszkodzenia Karty Podarunkowej Grene lub jej zabezpieczeń przed sfałszowaniem w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub zweryfikowanie jej autentyczności,
c) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Grene (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania przynajmniej trzykrotnego połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z zastrzeżeniem jednak, że tym w wypadku Wydawca zrealizuje Kartę Podarunkową Grene niezwłocznie po ustaniu wymienionej przeszkody.

IV. Aktywacja i ważność Kart Podarunkowych Grene

 1. Karty Podarunkowe Grene są kartami na okaziciela.
 2. Karta Podarunkowa Grene jest ważna i aktywna przez okres wskazany na Karcie.
 3. Karty Podarunkowej Grene nie można nabyć przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej Grene.
 4. Karta Podarunkowa Grene po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.

V. Rozliczenia i reklamacje Towaru oraz Kart Podarunkowych Grene

 1. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty Podarunkowej Grene w Sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę.
 2. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Sklepach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: 62- 571 Stare Miasto, Modła Królewska ul. Skandynawska 1, z dopiskiem „Karta Podarunkowa Grene – Reklamacja”.
 3. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane w sklepach Wydawcy na zasadach ogólnych wynikających z postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej Grene powinien zapoznać się z Regulaminem dostępnym w Sklepach i ma www.grene.pl. Nabywca zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wydanie Karty Podarunkowej Grene nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Karta Podarunkowa Grene nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących prawa. Karta Podarunkowa Grene jest formą bonu towarowego. Z Karty Podarunkowej Użytkownik nie może dokonać wypłaty środków zgromadzonych na karcie.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie czternastu dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnienie Użytkownikom zmienionego Regulaminu w Sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej www.grene.pl.

Modła Królewska, dnia 7  października 2014